• Περιουσιακά εγκλήματα (απάτη, υπεξαίρεση, απιστία)
  • Εγκλήματα περί τα υπομνήματα
  • Αδικήματα σχετικά με Τράπεζες, Χρηματιστήριο, ανταγωνισμό, προσωπικά δεδομένα, περιβάλλον
  • Διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
  • Φορολογικά αδικήματα
  • Διασυνοριακή εγκληματικότητα (έκδοση, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης)
  • Εξ αμελείας εγκλήματα