Συγγραφέας: Αριστομένης Τζαννετής

 

Άρθρα

 • H αλλαγή παραδείγματος της ελληνικής ποινικής δίκης στο νέο ΚΠΔ, Novacriminalia 6/2019.
 • H εθνική συνταγματική ταυτότητα και η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως λόγοι μη εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης – Ο διάλογος μεταξύ ΔΕΕ και Ανωτάτων Εθνικών Δικαστηρίων για τη σχέση μεταξύ ενωσιακού δικαίου και εθνικών Συνταγμάτων, ΠοινΧρ ΞΘ’ (2019). 321 επ.
 • H Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ με τον Ν. 4489/2017, ΠοινΧρ ΞΗ’ (2018), 81 επ.
 • Η μετεξέλιξη του παραδοσιακού υπερασπιστικού προτύπου – Ο νέος ρόλος του συνηγόρου στην ποινική διαπραγμάτευση (Plea Bargaining), ΠοινΧρ ΞΖ’ (2017), 13 επ.
 • O ν. 4312/2014 για τη “ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών”: Συστηματική θεώρηση και ζητήματα πρακτικής εφαρμογής, ΝοΒ 64 (2016), 1995 επ.
 • Θεμελίωση και αποκλεισμός του αξιοποίνου με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ανωνύμων εταιρειών, ΠοινΔικ 2016, 647 επ.
 • Zur Freiwilligkeit des abgesprochenen Geständnisses (Το εκούσιο της συμπεφωνημένης ομολογίας), ZIS 2016, 281 επ. (http://www.zis-online.com/dat/artikel/2016_5_1011.pdf).
 • To Plea Bargaining και η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας – Συνηγορία υπέρ του νέου θεσμού, ΠοινΧρ ΞΣΤ’ (2016), 14 επ.
 • Η προβληματική της ανάκτησης περιουσίας σε: Οικονομικό Έγκλημα & Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα , τόμος 3 (2015), σελ. 699 επ.
 • Περιορισμένο εθνικό και απεριόριστο διεθνές δεδικασμένο (Με αφορμή την απόφαση Μ. του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5.6.2014, C – 398/12), ΠοινΧρ ΞΕ’ (2015), 166 επ.
 • Η δωροδοκία ιδίως μέσω αφανών πόρων («μαύρα ταμεία») και η δωροληψία μέσω επιστροφών (“kick – back”) ως πράξεις απιστίας. Πάταξη της διαφθοράς και με τη βοήθεια του άρθρου  390 ΠΚ;, ΠοινΧρ ΞΓ’ (2013), 568 επ.
 • Είναι πλαστό το έγγραφο, που καταρτίζεται με τη χρήση βίας, απάτης ή απειλής; ΠοινΧρ ΞΓ’ (2013), 241 επ.
 • Von der “tätigen Reue” zum “Täter-Opfer-Ausgleich”. Zielsetzungen und dogmatische Grundlagen des Schadenswiedergutmachungssystems im neuen griechischen Strafrecht, ZIS 2012, p. 132 (www.zis-online.com/dat/artikel/2012_4_657.pdf)
 • «Αποδεικτική βαρύτητα», «αξιοπιστία» και «δικαιότητα» των ανέλεγκτων μαρτυρικών καταθέσεων – Σκέψεις για τη φύση του δικαιώματος εξέτασης μαρτύρων κατηγορίας με αφορμή την απόφαση Ευρείας Συνθέσεως του ΕΔΔΑ Al-Khawaja και Tahery κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 15.12.2011, ΠοινΧρ ΞΒ’ (2012), 641 επ.
 • Η έννοια της “εμπορίας ναρκωτικών” στα άρθρα 82 παρ. 10 και 8 περ. θ’ ΠΚ, ΠοινΔικ 2011, 1119 επ.
 • Η ταυτότητα της πράξης στο άρθρο 54 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν. ‘Ενα πρόβλημα χωρίς ιδανική λύση; ΠοινΧρ ΝΗ’ (2008), 777 επ.
 • Το δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων κατηγορίας κατά το άρθρο 6 παρ. 3 δ’ ΕΣΔΑ, ΠοινΧρ ΝΗ’ (2008), 394 επ.
 • Η δήμευση των νομιμοποιούμενων προϊόντων της εγκληματικής δραστηριότητας, σε: Πρακτικά του 4ου συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων με θέμα: “Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Καθαρή ή ελεύθερη κοινωνία;” 249 επ.
 • Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας σε διεθνή κείμενα. Το παράδειγμα της ΕΣΔΑ και του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ΠοινΧρ ΝΣΤ’ (2006), 201 επ.
 • Η ιδιοποίηση υπέρ τρίτου στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, ΠοινΧρ ΝΓ’ (2003), 877 επ.

 

Βιβλία

 • Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εκζητουμένου στην ενωσιακή ποινική συνεργασία (2020)
 • Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης. Το πεδίο εφαρμογής της αρχής ne bis in idem και οι επιτρεπτές μεταβολές της ποινικής κατηγορίας (2010)
 • Το μερικό δεδικασμένο στην ποινική δίκη (2001)
 • Το πλαστό έγγραφο (1999)